La “Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals”, la present política de protecció de dades, regula el tractament de dades que realitza l’Institut Municipal de Cultura d’Olot de les dades que pugui recollir en aquest portal web.

Responsable del tractament

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
atencioalciutada@olot.cat
www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18

Finalitat del tractament

Dades de les persones físiques o representants d’entitats jurídiques relacionades amb les activitats culturals i esdeveniments organitzats o patrocinats per l’Ajuntament. Gestió del teatre i museus municipals, així com activitats o esdeveniments desenvolupats en els mateixos. Gestió biblioteca municipal i dels usuaris de l’ Institut Municipal de Cultura d’Olot.

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot

Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot seu-e.cat/ca/web/olot